پل های ارتباطی

آدرس: دبی القصیص، شارع النهده، پشت مرکز البستان

صندوق پستی: 23259

تلفن: 0097142633405

نمایر: 0097142638770

ایمیل: info@adabsch.com